Sunday, October 4, 2015

عشق واقعی

از مادر بزرگم پرسیدم؟؟
تا حالا بابابزرگ واست گل خریده؟؟
گفت: نه ولی تمام دامن هایی که واسم خریده گلدار بود...
♥️♥️عشق یعنی درک کردن انچه هست،نه انتظار انچه نیست

No comments:

Post a Comment