Sunday, October 4, 2015

تو چه میفهمی تـو چـه مـیفـهـمـﮯ از روزگـارم ….
از دلـتـنـگـﮯ ام …
 گـاهـﮯ بـه خــــدا الـتـمـاس مـیـکـنـم …
خـوابـت را بـبـیـنـم …
مـیـفـهـمـﮯ ؟!!
فـقـط خـــوابت را !!!

No comments:

Post a Comment